STRONY INTERNETOWEJ „DROGADOGALILEI.PL”

DEFINICJE

Strona internetowa – www.drogadogalilei.pl

Właściciel – podmiot będącym prawnym właścicielem strony internetowej

Administrator – podmiot administrujący udostępnionymi usługami  na stronie internetowej

I. WŁAŚCICIEL/ ADMINISTRATOR

 1. Właścicielem i Administratorem (dalej zwanym Administratorem) strony internetowej „www.drogadogalilei.pl” (zwanej dalej „Stroną”) jest Daniel Kozłowski z siedzibą przy  Wolności 29A, 09-100 Płońsk, NIP: 567-149-91-53, REGON 015656022 (zwany dalej „Administratorem”).
 2. Treść, informacje i inne usługi prezentowane na niniejszej stronie zostały przeznaczone wyłącznie dla osób znajdujących się w Polsce.
 3. Administrator świadczy swoje usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, a wejście na tę stronę i korzystanie z zawartości na niej umieszczonych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji, proszony jest o opuszczenie niniejszej strony internetowej.
 4. Regulamin jest wiążący dla odwiedzającego Stronę bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

 

II. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, zdjęć, dźwięków, innych materiałów umieszczonych na stronie oraz prawa do własności intelektualnej stanowią własność Administratora lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie.
 2. Bez uprzedniej zgody właściciela, użytkownik nie może:

III. USŁUGI

 1. Administrator świadczy w ramach niniejszej strony internetowej usługi:

a) wyświetlania treści i informacji o usługach własnych, zespołu i o jego doświadczeniu,

b) umożliwienia nawiązania kontaktu poprzez umieszczony formularz kontaktowy z Administratorem i jego pracownikami.

c) umożliwienia zarezerwowania terminu usług oraz usług online, świadczonych przez Administratora i jego pracowników.

 1. Dostęp do usług Strony jest bezpłatny.
 2. Rejestracja konta jest bezpłatna.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Strony i jednocześnie zobowiązuje się uprzednio poinformować o zmianach oraz uzyskać wyraźną akceptację odwiedzającego Stronę dla wprowadzenia tych opłat.
 4. Usługi świadczone są osobom, które wyrażają zgodę na kontakt z Administratorem i jego pracownikami oraz respektują niniejszy regulamin.
 5. Usługi świadczone są w dwojaki sposób: stacjonarnie w siedzibie firmy lub online (poprzez Skype) z siedziby firmy Administratora.
 6. Z usług mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest obecność lub pisemna zgoda opiekuna prawnego.
 7. Usługa na rzecz osób niepełnoletnich świadczona jest po spotkaniu z rodzicami oraz po uzyskaniu pisemnej zgody od rodzica/ opiekuna prawnego.
 8. Usługi są odpłatne zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie. Jeśli klient nie opłacił wizyty wcześniej, zobowiązany jest uiścić ją zaraz po jej zakończeniu.
 9. Usługodawca ma prawo odmówić świadczenia usług osobom, które zgłaszają żądania niemożliwe do zrealizowania lub szkodliwe dla siebie i/lub otoczenia. Dotyczy to również sytuacji, kiedy Usługodawca uznaje, że nie może rzetelnie świadczyć usług na rzecz danej osoby (powody mogą mieć charakter osobisty lub zawodowy).
 10. Usługodawca ma prawo odmówić świadczenia usługi osobie, która naraża dobro osobiste usługodawcy, jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub jest agresywna. W takim wypadku usługodawca zastrzega sobie prawo do wezwania policji.
 11. Usługodawca zapewnia pełną poufność wszystkich informacji pochodzących ze spotkań, a także samego faktu korzystania z usług wobec osób trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami, np. psychiatrą, usługodawca udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą danej osoby.
 12. W stanach zagrożenia zdrowia i życia klienta lub innych osób Usługodawca ma prawo zatrzymać klienta w siedzibie firmy i wezwać służby ratownicze, co jest zgodne z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.

 

IV. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową Strony albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, w oparciu o który działa Strona.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług, z przyczyn niezależnych od usługodawcy, w tym z przyczyn technicznych ujawnionych po stronie klienta.
 3. Świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Skype jest uwarunkowane spełnieniem przez Usługobiorcę minimalnych wymagań technicznych w postaci:

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług. W przypadku uniemożliwienia prawidłowego wykonania świadczenia z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności.

V. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jej funkcjonowaniem.
 2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony i świadczonymi na niej usługami powinny być:
 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na zasadach przewidzianych w Rozdziale 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za treść informacji i opinii przekazywanych przez odwiedzających Stronę.
 3. Wszelkie umieszczone na Stronie materiały i informacje nie są objęte gwarancją Administratora co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

 

VI. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Użytkownik niniejszej strony internetowej, udostępnia informacje w tym głównie dane osobowe oraz treść przesyłanej wiadomości, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ich względem określonych potrzeb Administratora Danych, które określone są w miejscu zbierania wskazanych informacji oraz w zamieszczonej na Stronie polityce prywatności.

VII. DANE OSOBOWE

 1. Administrator zbiera od Użytkowników korzystających z niektórych usług udostępnionych na niniejszej stronie www (np. formularz kontaktowy, formularz aplikacyjny) następujące dane:
 1. Użytkownik korzystający z usług udostępnionych na stronie internetowej zawsze proszony jest o zapoznanie się z celem zbierania danych oraz polityką prywatności zamieszczoną na Stronie. Za każdym razem użytkownik korzystający ze wskazanych usług poproszony jest o złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z polityką prywatności poprzez za znacznie checkboxa, co jest równoznaczne z akceptacją postanowień umieszczonych w polityce prywatności w zakresie obowiązku informacyjnego Administratora Danych względem osoby, której dane przetwarza. Brak wyraźnego złożenia wskazanego oświadczenia uniemożliwi użytkownikowi skorzystanie z wskazanych usług strony internetowej.

 

VIII. METODY PŁATNOŚCI

 1. Dostępne są następujące formy płatności za zamówienie: przelew tradycyjny, płatności online.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest serwis Przelewy24.
 3. Do płatności online zalicza się szybki przelew internetowy, BLIK oraz opłatę za pomocą karty płatniczej/kredytowej.

Honorowane karty płatnicze to: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 2. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie operatora – Przelewy24.
 3. W przypadku płatności z użyciem karty płatniczej czas realizacji następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu środków.

 

IX. REZERWACJA I ANULOWANIE

 1. Rezerwacje usług, realizowanych przez Administratora i jego pracowników, mogą być dokonywane telefonicznie, przez formularz kontaktowy a także na stronie internetowej. Rezerwacje na stronie internetowej dokonywane są z wyprzedzeniem od 3 godzin do 30 dni przez rozpoczęciem wizyty.
 2. Wszystkie rezerwacje usług realizowanych w formie online wymagają przedpłaty całości kosztów usługi. Rezerwacje usług składane w siedzibie firmy Administratora, dokonywane telefoniczne lub drogą mailową, mogą być opłacone na miejscu w siedzibie firmy Administratora.
 3. Rezerwacje dokonywane przez stronę internetową oraz opłacone z góry mogą być zmieniane oraz anulowane przez klienta najpóźniej 48 godziny przed rozpoczęciem wizyty. W przypadku usług odwołanych z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzinnym, klient otrzyma zwrot 50% poniesionych kosztów usługi. Nieobecność klienta na umówionej wizycie lub odwołanie jej w tym samym dniu skutkuje utratą poniesionych kosztów.
 4. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy długoterminowej, tj. zarezerwowanie i opłacenie więcej niż 3 wizyt następujących po sobie, w terminie 7 dni od jej zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż przed terminem rozpoczęcia świadczenia Usługi i przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ewa.kozlowska@drogadogalilei.pl. W przypadku prawidłowego wykonania prawa odstąpienia, Umowa uważana jest za niezawartą, a Usługobiorcy przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonej na rzecz Umowy opłaty. Usługobiorca nie może odstąpić od Umowy od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi długoterminowej.

X. USTALENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.

 1. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby użytkownika.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu odwiedzających Stronę o takiej zmianie.
 3. Regulamin dostępny jest na Stronie oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.
 4. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa Polskiego.

XI. KONTAKT

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kierowanie korespondencji:

 

Dokument został spisany dnia 31.07.2020 r.